cheap wow gold pandora silver parlor mbt sport moncler vest ghd raddrizzatric ed-hardy sunglasses mont blanc fyldepen pens dream body slimming capsule ugg tiffany earrings online rs gold buy rs gold pandora beads pandora bracelets pandora necklaces
 פורום   לוח פלסטיקס   מידע שימושי   תערוכות וארועים   חומרי גלם פלסטיק   מאמרים מקצועיים   חדשות וחידושים   אינדקס חברות 
 
 

תנאי שימוש באתר

תנאי השימוש באתר מהווים הסכם בין פלסטיקס – פורטל הפלסטיק הישראלי לבין המשתמש.

הנהלת האתר לא תהיה אחראית כלפיך במקרה של הפרת תנאים, ובמקרה כזה לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה כלפי האתר.

הנהלת האתר משתמשת באמצעים לאבטחת המידע באתר. עם זאת, קיים סיכון של חדירה לאתר, חשיפת מידע או שיבושים והפרעות לפעילות המערכות המשמשות את האתר. יובהר, כי חדירה כאמור מהווה עבירה פלילית. המשתמש מתחייב שלא לבצע כל פעולה המיועדת לחדור שלא כדין למערכות האבטחה המגנות על המידע באתר או לסייע בפעולות כאמור.

הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות בכל עת את המידע, השירותים והקישורים הניתנים במסגרת האתר, לרבות סגירת האתר, מבלי לתת על כך כל הודעה מוקדמת, ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי הנהלת האתר בגין ביצוע האמור לעיל, לרבות בגין תקלות שינבעו מהביצוע.

השירותים והמידע באתר ניתנים לשימוש כמות שהם  (AS IS), לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הנהלת האתר, החברה או מי מטעמה, בגין השימוש בשירותים ובמידע, לרבות בגין תוכנם, תועלתם ונזקיהם (אם יהיו) . 

השימוש בשירותים ובמידע יהיה תמיד על אחריותך הבלעדית והמלאה. בשום מקרה, הנהלת האתר, החברה, או מי מטעמם, לא יהיו אחראים לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם לך, למי מטעמך או לצד שלישי, כתוצאה משימוש באתר ובשירותים, מהסתמכות על המידע שמופיע בו או באתרים חיצוניים לו, שאליהם תגיע באמצעות איזה מהשירותים המוצעים באתר.

הרשמה איננה הכרחית כדי להשתמש באתר, אולם כדי שהמשתמש יוכל להשתמש בחלק מהשירותים המוצעים באתר, הוא יידרש למלא טופס הרשמה ולספק את הנתונים הבאים: שמו, מספר טלפון, וכתובת דואר .

הנהלת האתר תהיה רשאית להשתמש במידע האישי שנמסר על-ידי המשתמשים הרשומים לצורך הפעלת האתר, הצעת השירותים ואספקת השירותים, כמו גם כדי להודיע למשתמשים הרשומים, לרבות על-ידי משלוח דואר אלקטרוני למשתמש רשום, על שירותים נוספים המוצעים על-ידיה. 

הנהלת האתר לא תמסור ו/או תעביר לצדדים שלישיים את המידע האישי, אלא ככל שהדבר נחוץ לצורך מתן השירותים למשתמשים הרשומים.

כל הזכויות למידע ולתכנים שייכים לפורטל הפלסטיק הישראלי - פלסטיקס ואין לעשות כל שימוש מסחרי בזכויות אלו לרבות העתקה חלקית או מלאה, פרסום, והעברה לאחרים, ללא אישור הנהלת האתר מראש ובכתב.


משתמש:
סיסמא:
הרשם חינם !
 
כח אדם
מיכון וציוד
חומרי גלם
מוצרים
שירותים
הזדמנויות
עסקיות
הזרקה
אקסטרוזיה
ניפוח
תרמופורמינג
רוטציה
 
דף הבית |  אודות |  מפת האתר |  צור קשר |  תנאי שימוש